FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA


 

bajrosaric

BAJRO SARIĆ mag. oec

 "Richard Cantillon, francuski ekonomist, je rekao da je poduzetnik osoba koja seli kapital u djelatnost s većim dobitkom. Vedran Šošić, jedan od istaknutijih hrvatskih ekonomista, je rekao da je poduzetnik osoba koja preuzima ulaganja svoje imovine u neku gospodarsku djelatnost. Peter Drucker, jedan od vodećih američkih ekonomista na području poduzetništva, je rekao da je poduzetnik osoba koja stvaralački mijenja uvjete gospodarskog djelovanja.

Sva trojica su u pravu. Poduzetnik je osoba koja preuzima rizik, koja ide za dobitkom i koja mora biti kreativna da bi uspjela. Po suvremenim teorijama poduzetništvo se dijeli u tri dimenzije:

  • Dobitak, kao ekonomsku dimenziju
  • Rizik, kao upravljačku dimenziju, i
  • Kreativnost, kao inovativnu dimenziju.

Poduzetnik je osoba koja koristi sve tri dimenzije i snalazi se u njima. Poduzetnik koristi kapital (vlastiti ili posuđeni), zemlju, rad i informaciju kako bi postigao uspjeh. Naravno možemo reći i da je poduzetnik i netko tko nije inovativan, ali zapitajte se samo : «Je li on stvarno nije kreativan?». Naime kreativnost ne podrazumijeva samo inovaciju, izum, novi način telefoniranja, primjerice, ili novo pogonsko gorivo. Dapače jako je teško očekivati od poduzetnika koji se bavi farmacijom da bude kreativan. On nema resurse da radi na istraživanju novih lijekova i preparata. Ali nije to jedina definicija inovativnosti. Poduzetnik može biti inovativan na bezbroj načina. Primjerice može pokazati svoju inovativnost kroz svoj način vođenja poduzeća, ili kroz oblik organizacije, ili kroz svoj pristup zaposlenicima. U kratko inovativnost u poduzetništvu bi mogli definirati kao uporabu izuma, ali i novih procesa, stvaranje novih odnosa, poticanje suradnika." /citirano iz www.hrvatskiproizvod.com/

Svrha poduzetničke aktivnosti /poduzetnika/ u ekonomskom smislu je ostvarenje /postizanje/ dobitka /profita/ kao razlike između svih prihoda i svih rashoda /troškova/ korištenjem svih raspoloživih /inače ograničenih/ poslovnih resursa /ljudskih potencijala, nekretnina, postrojenja, opreme, alata, zaliha, novca i sl. Za napomenuti je da ima i takvih, uvjetno rečeno poslovnih ljudi, kojima čak i nije cilj ostvariti profit, možda i svjesno idu u gubitke u konkretnom poslovnom pothvatu, pokrivajući ih iz drugih aktivnosti. Takvi se u spomenutom poimanju ne mogu smatrati poduzetnicima.

Ako izuzmemo te ipak rijetke slučajeve, najvažnije mjerilo uspješnosti poslovanja poduzetnika je konačni financijski učinak u određenom obračunskom razdoblju, odnosno dobitak ili gubitak. Sve ostalo, primjerice ostvareni broj noćenja u nekom hotelu ili proizvodna količina u nekom pogonu, pa i produktivnost mjerena po tim veličinama, tek je indikativne vrijednosti. Što god mislili o sebi kao poduzetniku, ponavljam kao homo oeconomicusu, nemilosrdno mjerilo je jedino dobitak ili možebitno gubitak, odnosno pozitivan ili negativan financijski rezultat poslovanja. Isključujući situacije kada je dobitak posljedica nekih transakcija, odnosno poslovnih događaja izvan redovitih djelatnosti poduzetnika /primjerice prodaja neke imovinske čestice ili revalorizacija imovine/, za takve se poduzetnike mora priznati da su uspješni, ne ulazeći sad u to kako im je to pošlo "za rukom". Tržište na kojemu se odvijaju poslovne transakcije vrlo je složeno i za snalaženja u njemu nisu dovoljna samo teoretska znanja ili školska znanja, potrebno je i iskustvo i kreativnost, marketinške, komunikacijske, pa čak i političke vještine. U svakodnevnom poslovnom, pa i političkom životu, tu nerijetko dolazi do nesporazuma i konflikata pri ocjenjivanju uspješnosti nekog poduzetnika, jer se sve spomenuto najčešće ne uzima u "račun".

Financijski rezultat poslovanja izračunava se na temelju podataka iz računa dobitka i gubitka /income statement ili profit and loss account/

Račun dobitka i gubitka temeljni je financijski izvještaj kojim se prikazuju prihodi i rashodi, te financijski rezultat /dobitak ili gubitak/ u određenom obračunskom razdoblju.

"Za razliku od bilance koja prikazuje stanje imovine, obveza i glavnice na dan obračuna, račun dobitka i gubitka prikazuje prihode i rashode, te dobitak ili gubitak /rezultat poslovanja/ koji čine kumulativ čitavog obračunskog razdoblja”.[1]

U idućem primjeru predočen je račun dobitka i gubitka poduzetnika PRIMJER d.o.o. za godine 2006., 2007. i 2008.

racdobit

U 2008. ukupan prihod PRIMJERA d.o.o. iznosi 18.621.711 kuna i za 11,7% veći je od ostvarenja u 2007. Istodobno, ukupni rashodi u 2008. iznosili su 16.071.966 kuna i za 0,7% su manji od rashoda u 2007. S toga stajališta može se govoriti o snažnom porastu ekonomičnosti poslovanja.

Bruto operativni dobitak /EBITDA – dobitak prije amortizacije, kamata i poreza/ PRIMJERA d.o.o. u 2008. je pozitivan i iznosi 2.973.380 kuna /16%/, što je za 148.0% više od ostvarenja u 2007.

Operativni dobitak /EBIT – dobitak prije kamata i poreza/  u 2008. je pozitivan i iznosi 2.623.206 kuna /14.1%/, što je za 221.9% više od ostvarenja u 2007.

U 2008. PRIMJER d.o.o. ostvario je pozitivan financijski rezultat poslovanja /dobitak/ u iznosu od 2.045.465 kuna, što je za 3.728,0% više od dobitka u 2007.

Rezultati poslovanja PRIMJERA d.o.o. u 2008. analizirani kroz račun dobitka i gubitka ocjenjuju se povoljnim. Naime, ostvaren je dobitak prije oporezivanja u iznosu od 2.549.745 kuna, odnosno bruto profitna marža (dobitak prije oporezivanja/ukupan prihod) od 13,7% i neto profitna marža (dobitak razdoblja/ukupan prihod) od 11%.

Pri ovome je važno naglasiti da su svi prihodi ostvareni iz poslovnih aktivnosti, te da su svi prihodi i rashodi, odnosno rezultat poslovanja u navedenim godinama iskazani fer i istinito. Naime, vrlo je važno, što je zadaća neovisnog revizora, i ne samo sa stajališta vlasnika, nego još i više vjerovnika i države iskazati fer i istinito rezultate poslovanja, u ovome slučaju sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja i vlastitim računovodstvenim politikama poduzetnika. Ako tako nije, primjerice suprotno standardima su izračunani neki prihodi ili neki rashodi, pojavljuju se prikriveni gubitci ili prikriveni dobitci, što deformira realnost financijskog rezultata poslovanja i može se ustvrditi da je riječ o prijevari neke ili svih zainteresiranih strana za poslovanje određenog poduzetnika.

Pozitivan financijski rezultat poslovanja /dobitak, profit/ povećava kapital poduzetnika, dok negativan financijski rezultat poslovanja /gubitak/ umanjuje kapital poduzetnika.

Za objektivnu procjenu vrijednosti poduzetnika po statičkom kriteriju, kao i uopće za njegov bonitet, financijski analitičar mora procjenjivati sve važnije račune prihoda i rashoda, ali i poznavati sve važnije aspekte i uvjete poslovanja poduzetnika.

Za ocjenu financijskog rezultata poslovanja poduzetnika koristi se niz odgovarajućih obrazaca /formula/, pri čemu su najčešći pokazatelji aktivnosti, pokazatelji ekonomičnosti, pokazatelji profitabilnosti i pokazatelji investiranja.

U idućem pregledu predočeni su temeljni pokazatelji rezultata /uspješnosti/ poslovanja PRIMJERA d.o.o. za 2006., 2007. i 2008. izračunani po odgovarajućim obrascima na temelju  bilance i računa dobitka i gubitka za spomenute godine.

racpokaz

Svi pokazatelji rezultata poslovanja /aktivnost, ekonomičnost, profitabilnost, investiranje/ PRIMJERA d.o.o. za 2006., 2007. i 2008. su pozitivni i sukladni postavljenim standardima koji vrijede za djelatnosti kojima se taj poduzetnik bavi. U suštini, pozitivni pokazatelji rezultata poslovanja posljedica su ostvarenog dobitka u spomenutim godinama, iako je on oscilirao u iznosu.

Međutim, treba reći da što je veći dobitak /a u PRIMJERU d.o.o. najveći je u 2008./ to su povoljniji svi ostali pokazatelji rezultata poslovanja. Tako ipak ne mora biti s pokazateljima aktivnosti /koeficijentima obrtaja/ jer su oni ovisni donekle i o financijskom položaju poduzetnika koji je razvidan iz bilance.

Ne ulazeći u potankosti koje su uvjetovale pozitivan ili negativan financijski rezultat poslovanja poduzetnika,  što je stvar neovisnih analitičara i drugih čimbenika zainteresiranih za poslovnu sudbinu poduzetnika, uspješnim se poduzetnikom u ekonomskom smislu smatra onaj koji ostvaruje dobitak /profit/ i to što je moguće veći iz poslovnih aktivnosti, a neuspješnim onaj koji ostvaruje gubitak iz poslovnih aktivnosti. Uspješan je onaj poduzetnik koji ograničene poslovne resurse koristi na financijski najučinkovitiji način, a neuspješan koji se suprotno ponaša. Financijski rezultat poslovanja najvažnije je mjerilo /ne/uspješnosti poduzetničke aktivnosti, jer to znači da je tržište /a ovdje je riječ o kapitalizmu i slobodnom tržištu/ priznalo znanja, vještine i sposobnosti takvog poduzetnika ili ih nije priznalo. Argumentacija o objektivnim uzrocima negativnog financijskog rezultata /gubitka/ od male je važnosti, jer to samo znači da proizvodi, usluge ili robe neuspješnog poduzetnika nemaju "prođu" po cijenama koje mu jamče pozitivan financijski rezultat. Dakle, takav se poduzetnik nije prilagodio tržištu, odnosno slabo razumije preferencije, navike i potrebe potencijalnih kupaca ili korisnika usluga. Realnu, odnosno pouzdanu i cjelovitu sliku stanja i perspektiva nekog poduzetnika moguće je izvesti kombinacijom analize financijskog rezultata /račun dobitka i gubitka/, financijskog položaja /bilance/ i novčanog toka u vremenskoj seriji, ne manjoj od tri godine. Ali, na kraju je za napomenuti da biti uspješan poduzetnik u širim, pa i međunarodnim okvirima, nije nimalo lako i nije ni čudo da su najuspješniji menadžeri u ravni najuspješnijih znanstvenika u drugim ljudskim djelatnostima. To zbog činjenice da se poduzetnička znanja i vještine sastoje od brojnih varijabli i nepoznanica, koja daleko prevazilaze samo ekonomska ili financijska znanja. A mora se znati i to da baš svatko i ne može biti poduzetnik, da odnosi ponude i potražnje na izloženom tržištu i ne moraju ići u prilog svakome poduzetniku i da ih je nerijetko, osobito u doba recesije i previše i na kraju to je i najmanje stvar nečijih, uglavnom nerealnih očekivanja i najčešće skupo plaćene taštine.

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] Mr Šime Guzić: Poglavlje Bilanca iz priručnika skupine autora: Poduzetničko računovodstvo,  TEB - biro za privredno savjetovanje, Zagreb 1994., str. 442

HNB tečajna lista

21.10.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,150423
CHF CHF
1
6,761663
GBP GBP
1
8,618006
USD USD
1
6,681471
EUR EUR
1
7,436477
$ Odabir valute
= Odabir valute