FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Page:  « Prev 1 2 3 4 5... Next »

All

Term Definition
Bruto-marža profita

bruto-dobit /dobit prije kamata i poreza/ u odnosu na ukupan prihod.

Burza

stjecište organizirane prodaje i kupnje deviza, vrijednosnih papira, kredita i/ili robe. Veće burze organizirane su u većim gradovima razvijenih zemalja tržišnog gospodarstva.

Burzovna vrijednost

cijena vrijednosnice na burzi.

Burzovna vrijednost poduzeća

vrijednost poduzeća na burzi - predstavlja umnožak cijene /vrijednosti/ dionice na burzi i broja emitiranih redovitih /običnih/ dionica poduzeća koje se procijenjuje.

Call-opcija

opcija kupnje vrijednosnice i sl.

Cash-flow

novčani primici i izdaci od poslovnih, financijskih i investicijskih aktivnosti poduzeća.

Ček

vrijednosni papir kojim njegov izdavatelj /trasant/ daje nalog banci /trasatu/ da na teret njegova pokrića isplati određenu svotu novca korisniku čeka /remitentu/, izdavatelju ili donositelju čeka /ovisno o vrsti čeka/; razlikujemo čekove na ime, na donositelja, po naredbi, te barirane, cirkularne, putničke, indosirane, bjanko-čekove, certificirane i druge čekove.

Certifikat

vrijednosni papir koji izdaje depozitna banka na temelju oročenih sredstava po utvrđenoj kamatnoj stopi. U nekom smislu to je potvrda o deponiranim sredstvima, ali se ne poklapa s rokom koji važi za oročene depozite, što omogućuje trgovanje certifikatima i prije isteka roka njihovog dospijeća.

Cesija

prijenos /ustup/ potraživanja s jednog na drugog vjerovnika; najčešće je ugovorna, ali može nastati i na temelju zakona ili sudske odluke.

Cijena

višeznačni ekonomski pojam kojim se najčešće označava količina novca koja se, na temelju odnosa ponude i potražnje, daje odnosno plaća prije, za vrijeme ili nakon kupnje neke robe, usluge, vrijednosnice i sl.

Cijena kapitala

naknada koju poduzetnik /dužnik/ plaća vlasniku /vjerovniku/ za korištenje njegovog kapitala. Moguća je u obliku kamate ili rente.

Cijena koštanja

cijena koja, kao kumulativ, sadrži sve materijalne i nematerijalne troškove učinjene radi proizvodnje nekog proizvoda ili usluge.

Čista sadašnja vrijednost

vrijednost budućih neto-primitaka od nekoga posla ili transakcije, svedena tehnikom diskontiranja, uz primjenu odgovarajuće diskontne /kamatne, prinosne i sl./ stope na sadašnju vrijednost.

Čisti novčani tijek

razlika između novčanih primitaka, priljeva i novčanih izdataka, odljeva u određenom razdoblju.

Cjenovna elastičnost

pokazatelj promjena u ponudi i potražnji nekog poslovnog učinka, ovisno o promjenama njegovih cijena.

Current ratio

važan pokazatelj financijske stabilnosti, pa i vrijednosti poduzeća kojim se iskazuje omjer između obrtnih /kratkotrajnih/ sredstava i kratkoročnih obveza.

Current ratio /koeficijent tekuće likvid

odnos tekuće aktive /obrtnih sredstava/ prema tekućim obvezama. Ocjenjuje se povoljnim ako je koeficijent viši od 2.

Čvrsta valuta

obično je riječ o konvertibilnoj valuti, koja ima stabilan tečaj i lako je zamjenljiva.

Dan plaćanja

nadnevak, datum plaćanja neke financijske obveze, najčešće kreditne rate, dospijeća vrijednosnice i sl.

DCF

diskontirani cash-flow - vremenska serija cash-flowa /dobiti, neto-primitaka/ umanjena za određeni diskont, kako bi se u obzir uzela vremenska ovisnost novca.

Page:  « Prev 1 2 3 4 5... Next »
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

11.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,157450
CHF CHF
1
6,757452
GBP GBP
1
8,622145
USD USD
1
6,733559
EUR EUR
1
7,427116
$ Odabir valute
= Odabir valute