FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Page:  1 2 Next »

F

Term Definition
Factoring

način financiranja prodaje, kreditnog osiguranja i obavljanja određenih usluga, pri čemu vjerovnik prodaje svoja potraživanja specijaliziranoj organizaciji ili banci /faktoru/ koja preuzima sve poslove te dio ili cjelokupan rizik; nakon što faktor otkupi potraživanja, vjerovnik odmah dobiva gotovinu. Na stanovit način cesija je temeljni oblik factoringa.

Faktor /čimbenik/ poluge

odnos tuđih i ukupnih poslovnih sredstava u sustavu ADT pokazatelja. Smatra se da je čimbenik poluge povoljniji ako rentabilnost sredstava premašuje troškove posuđenih sredstava.

Faktor /čimbenik/ zaduženosti

ključni ADT pokazatelj koji iskazuje odnos između obveza i cash-flowa /dobiti/. Ovim se pokazateljem pokazuje koliko bi godina trebalo ostvarivati utvrđeni cash-flow i u budućnosti da bi se podmirili svi dugovi, tj. obveze prema tuđim izvorima sredstava. Obrnuti odnos ukazuje na likvidnost poslovanja.

Fakturirana realizacija

financijski iskaz prodane količine proizvoda, usluga i robe u vijeku projekta, bez obzira na stupanj naplativosti. U investicijskim projektima prihodi se planiraju uzimajući u obzir fakturiranu, a ne naplaćenu realizaciju. Naplaćena realizacija uzima se u obzir u novčanom tijeku projekta.

Feasibility studija

tržišna, ekonomska i financijska elaboracija kapitalnih ulaganja, investicijski projekt.

FIFO

procjena vrijednosti zaliha sirovina i materijala po nabavnoj vrijednosti “prva ulazna - prva izlazna” cijena /first in - firs out/

Fiksna imovina

dio imovine koja je vezana u sredstvima rada, vrijednost koje se postupno prenosi na nove proizvode ili usluge, a amortizira se u razdoblju duljem od godine dana.

Fiksni troškovi

troškovi koji u ukupnoj svoti ostaju nepromijenjeni i u slučaju kada se proizvodni učinci mijenjaju. Tipični fiksni troškovi su primjerice amortizacija, zakupnina, članarine i sl.

Fiktivna imovina

nepostojeća imovina, odnosno dio aktive do koje se dolazi umjetnim povećanjem /spekulativnom revalorizacijom/ najčešće pozicija zaliha, ponekad i aktivnih vremenskih razgraničenja. Svrha je da se premoste postojeće financijske teškoće, te zadrži poslovni ugled poduzeća.

Financijska imovina

dio bilančne aktive poduzeća, najčešće udjeli /dionice/ u drugim poduzećima, dani zajmovi, ulaganja u vrijednosne papire, depoziti, kaucije, sudjelujući interesi /participacije/, otkup vlastitih dionica itd.

Financijska izvješća

sustavno obrađeni i predočeni računovodstveni podaci za potrebe zainteresiranih korisnika /vlasnici, uprava, država, banke itd./ za određeno obračunsko razdoblje. Temeljna financijska izvješća su bilanca, račun dobitka i gubitka, izvješće o promjenama u novčanom položaju i bilješke uz financijska izvješća.

Financijska matematika

skup matematičkih postupaka kojim se rješavaju financijski problemi šireg spektra.

Financijska poluga

u sustavu ADT pokazatelj koji iskazuje odnos tuđih prema vlastitim izvorima sredstava. Ovim pokazateljem izražava se utjecaj zaduženosti na rentabilnost poslovanja. Smatra se da se veća zaduženost isplati samo u slučaju kad se tuđim sredstvima ostvaruje stopa rentabilnosti veća od kamatne stope.

Financijske institucije

društva, ustanove i sl. koje se bave financijskim /novčanim/ posredovanjem.

Financijske tablice

služe za izračunavanje konačne vrijednosti svote uložene na složeno ukamaćivanje uz dekurzivno i anticipativno obračunavanje kamata /I tablice/, sadašnje /početne ili diskontirane/ vrijednosti svote uložene na složeno ukamaćenje uz dekurzivno i anticipativno obračunavanje kamata /II/, konačne vrijednosti periodičnih uplata i isplata ako je ukamaćenje složeno, a obračun kamata dekurzivan ili anticipativan /III/, sadašnje vrijednosti periodičnih uplata i isplata ako je ukamaćenje složeno uz dekurzivni i anticipativni obračun kamata /IV/, anuiteta kod zajmova samo uz dekurzivno obračunavanje kamata kod složenog ukamaćivanja /V/, anuiteta kod zajmova samo uz anticipativno obračunavanja kamata kod složenog ukamaćivanja /VI/.

Financijski /novčani/ tijek

izvor informacija za ocjenu financijskog potencijala investicijskog projekta. U financijskom tijeku pojavljuju se informacije o primicima /priljevima/, izdacima /odljevima/ i neto-primicima /neto-priljevima/ u vijeku projekta. Financijski tijek služi za proračun novčanih sredstava u bilanci stanja i financijsku ocjenu projekta.

Financijski kredit

kredit odobren u novcu, bez uvjetovane namjene.

Financijski leasing

oblik ugovora o leasingu /obično zakupu opreme/ s čvrst ugovorenim rokovima. Naknada za takav leasing obično je veća od nabavne cijene predmeta leasinga, s čime davalac leasinga /zakupodavac/ nadoknađuje investicijske troškove i ostvaruje zaradu.

Financijski rizik

rizik nemogućnosti naplate dospjelih kamata zbog insolventnosti, bankrota i sl. dužnika.

Financijsko tržište

institucija tržišnog gospodarstva, složen sustav koji omogućava razmjenu novca, kapitala i deviza na određenom mjestu, s odgovarajućim instrumentima, metodama i osobama.

Page:  1 2 Next »
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

14.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,203571
CHF CHF
1
6,826148
GBP GBP
1
8,687897
USD USD
1
6,757955
EUR EUR
1
7,441184
$ Odabir valute
= Odabir valute