FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Page:  1 2 Next »

I

Term Definition
Imobilizacija

isključenje poslovnog sredstva iz ekonomske funkcije.

Imovina

stvari, prava i novac kojim raspolaže jedinica računovodstvenog obuhvata /poduzeće, podružnica, profitni centar i sl./; iskazuje se vrijednosno, a ako nema oblik novca, njezina se vrijednost procjenjuje do najveće svote u koju se može izravno ili neizravno pretvoriti; razlikujemo materijalnu /dodirljivu/ i nematerijalnu /nedodirljivu/ imovinu.

Indeks

pokazatelj koji određeni kvantitativni podatak u baznom /polaznom/ razdoblju u odnosu na kvantitativni podatak u promatranom razdoblju pomnožen sa 100. Indeks 110 znači da je određeni podatak za 10% veći od onoga u baznom razdoblju.

Indeks cijena

intenzitet promjena cijena tekućeg razdoblja u odnosu na bazno razdoblje. Prikaz kretanja cijena /za neko razdoblje i na određenom području/ iskazan indeksnim brojevima.

Indeks ekonomičnosti

kod dinamičkog vrednovanja ekonomsko-financijske učinkovitosti ulaganja /projekata/ omjer između diskontiranih primitaka i diskontiranih izdataka. Ukoliko je indeks preko 100, radi se o povoljnoj ekonomičnosti, a ukoliko je manji od 100, ekonomičnost je nepovoljna.

Indikativna vrijednost poduzeća

sustav pokazatelja u financijskoj analizi /rentabilnost, proizvodnost, zaduženost, aktivnost i sl./ koji ukazuje na moguću vrijednost poduzeća.

Indirektni troškovi

vrsta troškova koje nije moguće tehnički ili je ekonomski neracionalno rasporediti po pojedinim učincima /proizvodima ili uslugama/, nego se raspoređuju po područjima odgovornosti /radnim jedinicama i sl./ i onda se na posredan način prebacuju na učinke pomoću raznih metoda kalkulacija troškova. Najčešće se za ove troškove koristi i naziv "režijski troškovi" ili "opći troškovi". U investicijskim projektima to su najčešće dijelovi troškova usluga i ostalih troškova poslovanja.

Indosament

posebna izjava kojom indosant /prenositelj/ prenosi ispravu na indosatara /novog vjerovnika/ i tu izjavu potpiše. Najčešći način prenošenja vrijednosnih papira po naredbi i na ime. Indosamentom se prenose sva prava koja proistječu iz vrijednosnog papira.

Indosman

prijenos vrijednosnih papira po naredbi.

Inflacija

monetarno stanje koje karakterizira kontinuiran i opći porast cijena u duljem vremenskom razdoblju. U inflacijskim uvjetima pojavljuje se suvišak domaćeg /nacionalnog/ novca, odnosno neravnoteža između novčane i robne mase, pri čemu su robni fondovi deficitarni. Inflacija je pouzdan pokazatelj nezdravog stanja nacionalne ekonomije.

Inflacijska kamatna stopa

vrsta kamatne stope kojoj se pored realne komponente /stvarni troškovi kapitala bez inflatornih utjecaja/ dodaje i očekivana inflacijska stopa. Primjenom inflacijske stope može se objektivnije procijeniti buduća vrijednost kapitala.

Insolventnost

nesposobnost /nemogućnost/ gospodarskog subjekta /poduzeća/ da plati preuzete i dospijele obveze; u najužem smislu posljedica je nesklada između novčanih sredstava kojima raspolaže gospodarski subjekt i veličine dospijelih obveza plaćanja; u uskoj je svezi s nelikvidnošću, koja je jedan od uzroka insolventnosti.

Instrumenti plaćanja

zakonom propisani obrasci za podmirenje dugovanja i potraživanja.

Interkalarna kamata

kamata koja se obračunava od trenutka početka korištenja kredita do trenutka početka otplate kredita.

Investicije

svako ulaganje sredstava u sadašnjosti radi pribavljanja većih ili manjih koristi u bližoj ili daljnjoj budućnosti.

Investicijski krediti

obično dugoročni krediti za financiranje dugotrajne imovine poduzeća.

Investicijski projekt

točno programirane radnje /ulaganja, proračuni prihoda i rashoda, ekonomske i financijske posljedice/ sa svrhom obnove, revitalizacije ili razvitka poduzeća, uz uporabu kapitala.

Investitor

pravna ili fizička osoba koja ulaže kapital u neku proizvodnu, neproizvodnu ili neprivrednu poduzetničku djelatnost.

IRR - interna stopa rentabilnosti /povra

internal rate of return - diskontna stopa koja neto-sadašnju vrijednost projekta svodi na nulu, odnosno u kojoj se budući /diskontirani/ neto-primici projekta izjednačuju s ulaganjima potrebnim za njihovo ostvarenje.-

Izdaci

obično novčane isplate, više kao knjigovodstvena, a ne kalkulativna kategorija. U investicijskom projektu /novačnom tijeku/ izdacima se obuhvaćaju planirani plaćeni poslovni rashodi, rashodi financiranja, obveze, te ulaganja u poslovna sredstva.

Page:  1 2 Next »
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

14.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,203571
CHF CHF
1
6,826148
GBP GBP
1
8,687897
USD USD
1
6,757955
EUR EUR
1
7,441184
$ Odabir valute
= Odabir valute