FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Page:  1 2 3 Next »

K

Term Definition
Kalkulacija

računski postupak utvrđivanja cijene koštanja, nabavne ili prodajne cijene proizvoda ili usluge. Praktično se kalkuliraju troškovi i cijene. Troškovi su poduzetnička, a cijene tržišna kategorija. Svrha je kalkulacije, pored utvrđivanja cijene proizvoda ili usluge, kontrola ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja. Kalkulativni elementi su podaci o svim vrstama troškova poslovanja, porezima, dobitku ili gubitku /razlici u cijeni i sl./.

Kalkulacija ekvivalentnim brojevima

metoda obračuna troškova poslovanja koja se primijenjuje pri proizvodnji skupine srodnih proizvoda /usluga/. U ovoj vrsti kalkulacije najprije se utvrdi tzv. bazni proizvod /usluga/, kojemu se dodijeljuje ekvivalentni broj 1. Proizvedena količina baznog proizvoda /usluge/ dijeli se s količinama srodnih proizvoda kako bi se dobili ekvivalentni brojevi za ostale proizvode /usluge/. Zatim se proizvedene količine pojedinih proizvoda /usluga/ množe ekvivalentnim brojevima i dolazi se do tzv. uvjetnih jedinica. Ukupni troškovi dijele se s uvjetnim jedinicama i dobiva se obračunska jedinica, koja izražava koliko troškova otpada na uvjetnu jedinicu. Do svote troškova koji otpadaju na pojedini proizvod /uslugu/ dolazi se množenjem obračunske jedinice količinom njegovih uvjetnih jedinica.

Kamata

trošak /cijena/ uporabe tuđih sredstava. Obično se izražava kao postotak na posuđenu svotu, a potom se preračunava u nominalnu svotu.

Kamatna marža

razlika između naplaćene /aktivne/ i plaćene /pasivne/ kamate u bankovnom poslovanju.

Kamatna stopa

u postotku izraženi troškovi /cijena/ posudbe tuđih sredstava, pri čemu je osnovica naj?eš?e posu?ena svota. Odnos izme?u svote kamata što se pla?aju u obra?unskom razdoblju i vrijednosti pozajmljenog novca.

Kapital

vrijednost koja se oplođuje; novac što ga poduzetnik ulaže u određeni poslovni pothvat. Veličina vlasničke glavnice poduzeća. Izvor sredstava poslovne aktive. U bilanci investicijskog projekta kapital je razlika između aktive i obveza.

Kapitalizacija

razdoblje u tijeku godine /polugodište, kvartal, mjesec, dan/ za koje se vrši ukamaćivanje. Jedinično razdoblje ukamaćivanja. Ponekad se pod kapitalizacijom predmnijeva način obračuna kamata /jednostavni i složeni/, ali i svako povećanje kapitala, glavnice i sl. do kojega dolaze učincima ulaganja.

Kapitalizacija dobitka

dinamični model procjene vrijednosti poduzeća temeljem planiranog dobitka u određenom budućem razdoblju. Vrijednost poduzeća prema ovome modelu izvodi se množenjem neto-dobitka s odgovarajućom kamatnom stopom i dijeli razlikom između kamatne stope i stope rasta neto dobitka.

Kapitalni dobitak

razlika između kupovne i prodajne cijene vrijednosnice.

Kapitalni koeficijent

važan makroekonomski pokazatelj koji ukazuje na investicijsku učinkovitost. Njime se izražava odnos između investicija i proizvodnje koja proizlazi iz tih ulaganja. Koeficijent pokazuje koliko novčanih jedinica treba uložiti kako bi se dobila jedna novčana jedinica nove proizvodnje.

Knjigovodstvena vrijednost poduzeća

vrijednost aktive poduzeća /umanjena za obveze/ iskazana u knjigovodstvu. Obično nije jednaka tržišnoj niti poslovnoj vrijednosti poduzeća, ali služi kao osnovica procjene poduzeća po tzv. statičkoj metodi.

Know-how

nevidljiva imovinska čestica poduzeća sadržana u znanjima, umijećima i iskustvima ljudskog potencijala.

Koeficijent financijske stabilnosti

odnos između fiksne /stalne/ imovine prema kapitalu i dugoročnim obvezama. Smatra se povoljnim odnos u kojemu je fiksna imovina pokrivena dugoročnim izvorima.

Koeficijent financiranja

odnos ukupnih obveza prema vlastitom kapitalu. Smatra se povoljnim ako je ovaj odnos ispod 1, ali se ne može govoriti o čvrstom pravilu.

Koeficijent obrtanja potraživanja

odnos prihoda od prodaje /prometa/ i prosječnih potraživanja. Pokazuje broj dana naplate potraživanja, pa je u stabilnim uvjetima povoljnije da je ovaj koeficijent manji.

Koeficijent obrtanja ukupnih sredstava

odnos prihoda od prodaje /prometa/ i prosječnih poslovnih sredstava. Ovaj pokazatelj aktivnosti to je povoljniji što je veći.

Koeficijent obrtanja zaliha

odnos troškova poslovanja prema prosječnim ukupnim zalihama. I ovdje se smatra povoljnom stanje u kojoj je pokazatelj veći.

Koeficijent vlastitog financiranja

odnos vlastitog kapitala prema ukupnoj bilančnoj aktivi. U uvjetima visokih kamatnih stopa, povoljniji je prevladavajući udjel vlastitog kapitala u odnosu na ostale izvore poslovnih sredstava. Veći udjel vlastitog kapitala može biti i posljedica primjene obračunskog sustava /računovodstvene politike/, a ne ostvarenog poslovnog rezultata.

Koeficijent zaduženosti

odnos ukupnih obveza prema ukupnoj aktivi. Ovaj koeficijent pokazuje koliko se /u kojem postotku/ aktiva financira tuđim izvorima. Povoljnije je da je koeficijent manji.

Komanditno društvo

trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom /komplementar/, a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do svote imovinskog uloga u društvo /komanditor/.

Page:  1 2 3 Next »
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

13.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,177160
CHF CHF
1
6,773933
GBP GBP
1
8,655362
USD USD
1
6,743815
EUR EUR
1
7,432359
$ Odabir valute
= Odabir valute