FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Page:  1 2 Next »

R

Term Definition
Rabat

financijsko odobrenje /popust/ na ugovorenu vrijednost robe, uobičajeno pri kupnji većih količina robe.

Račun dobitka i gubitka

sustavan pregled financijskih posljedica /učinaka/ poslovanja /korištenja poslovnih resursa/ u određenom obračunskom razdoblju. Raniji termin za račun dobiti i gubitka je "bilanca uspjeha". Račun dobiti i gubitka analitički je izraz kategorije dobiti ili gubitka u bilanci. Postoji funkcionalna međuzavisnost između računa dobiti i gubitka i bilance, koja se može izraziti jednakošću između aktive i rashoda prema pasivi i prihodima.

Radni /working/ kapital

razlika izmeðu obrtnih sredstava /tekuće aktive/ i kratkoročnih /tekućih/ obveza. Dobivena svota /ili postotak/ pokazuje koliko obrtnih sredstava se financira iz dugoročnih izvora. U našoj praksi ta razlika se često navodi kao "stalna obrtna sredstva". U investicijskim projektima sinonim za radni kapital je “trajna obrtna sredstva”.

Rashodi

širi i općenitiji pojam od pojma "troškova". Rashodom se smatra vrijednost onih dobara koja se potroše ili na drugi način izgube na teret poduzeća. To znači da se radi o trošenju koje se odnosi na poduzeće kao cjelinu i na taj način rashodi utječu na uspješnost poslovanja poduzeća, odnosno ekonomsku i financijsku učinkovitost ulaganja u investicijskim projektima.

Razdoblje povrata /payback period/

vrijeme potrebno da se vrati uloženi novac ili druga druga sredstva u neki projekt /investiciju/.

Realna kamatna stopa

kamatna stopa izračunana deflacioniranjem /umanjivanjem/ nominalne kamatne stope inflacijskom stopom. Ako je nominalna kamatna stopa veća od inflacijske stope, realna kamatna stopa je pozitivna i obratno. Realno pozitivna kamatna stopa ide u prilog vjerovniku, a realno negativna kamatna stopa praktično ohrabruje dužnika.

Realna vrijednost poduzeća

procijenjena vrijednost poduzeća po stvarnim cijenama /vrijednostima/ bilančnih pozicija. Ova vrijednost ne mora biti jednaka tržišnoj, poslovnoj, knjigovodstvenoj ili nekoj drugoj procijenjenoj vrijednosti.

Reeskont

međubankarski kredit odobren temeljem eskonta mjenica.

Regresijska analiza

model kojim se ispituje odnos zavisne i nezavisnih varijabli u ekonomskim pojavama. Ako se ispituje odnos između jedne zavisne i jedne nezavisne varijable, riječ je o jednostavnoj regresiji. Ako se ispituje odnos između jedne zavisne i više nezavisnih varijabli, riječ je o višestrukoj regresiji. Statistički podaci za regresijsku analizu su brojčano izražene vrijednosti varijabli u modelu /vremenske serije i sl./. Regresijskom analizom hoće se utvrditi stupanj povezanosti /međuzavisnosti/ pojava u analitičke i prognostičke svrhe.

Reinvesticijska stopa

najčešće godišnja stopa po kojoj se prinosi pojedine investicije mogu iznova investirati /reinvestirati/.

Relativna kamatna stopa

iz nominalne kamatne stope izračunana kamatna stopa svođenjem na jedinično razdoblje ukamaaćivanja /kapitalizacija/ jednostavnim ukamaćivanjem.

Relativna neto sadašnja vrijednost /prof

omjer diskontiranih neto primitaka i diskontiranih ulaganja u investicijskom projektu. Što je taj omjer veći, veća i rentabilnost ulaganja i obratno.

Remitent

osoba koju je izdatnik /trasant/ mjenice ili čeka označio na samoj ispravi kao prvog korisnika, odnosno onoga kojem se ili po čijoj se naredbi ima isplatiti mjesečna ili čekovna svota.

Renta

skup različitih oblika prihoda od kapitala, vrijednosnih papira, nekretnina i sl. koje neka osoba odnosno rentijer dobiva na temelju vlasništva nad tim “stvarima”. Mogućnost ostvarivanja rente povećava vrijednost poduzeća.

Rentabilnost

načelo prema kojemu se poslovni učinak nastoji ostvariti minimalnim ulaganjima, ili se na temelju postojećih i novih ulaganja nastoji ostvariti maksimalni poslovni učinak /dobitak/; pokazatelj odnosa dobitka i poslovnih sredstava.

Rentabilnost imovine

pokazatelj u sustavu ADT kojim se izražava odnos između cash-flowa /dobiti/ i uloženih sredstava /imovine/ u određenom razdoblju.

Rentabilnost kapitala

pokazatelj u sustavu ADT koji predstavlja odnos između dobiti i troškova tuđeg kapitala prema ukupnom kapitalu u određenom radzoblju.

Rentabilnost prometa

pokazatelj u sustavu ADT koji iskazuje odnos cash-flowa prema ostvarenom prometu u određenom razdoblju.

Rentabilnost ukupnih sredstava

odnos neto-dobiti i kamata prema prosječnim poslovnim /ukupnim/ sredstvima. Veći postotak upućuje i na veću rentabilnost i uspješnost poslovanja.

Rentabilnost vlasničke glavnice

odnos neto-dobiti i ukupne vlasničke glavnice.

Page:  1 2 Next »
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

11.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,157450
CHF CHF
1
6,757452
GBP GBP
1
8,622145
USD USD
1
6,733559
EUR EUR
1
7,427116
$ Odabir valute
= Odabir valute